“ช่อง 7 สี” เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ช่อง 7 สี เปิดสตูดิโอข่าวต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าศึกษาดูงานระบบการออกอากาศ การผลิตรายการ และ Virtual Studio ของช่อง 7 สี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี วีรศักดิ์ นิลกลัด , ภานุรัตน์ พรหมคชสุต , ศจี ชลายนเดชะ , กัลปภัทร เขตพงศ์ และ ณัฐชยา สงวนสุข พิธีกรและผู้ประกาศข่าวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557