“7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน 3 จังหวัด ที่ได้รับทุนการศึกษา

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯ ในจังหวัดนครสวรรค์ ระยอง และชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นางสาวสุนิสา คงเจริญ พ่อแม่แยกทางกัน อาศัยอยู่กับอา ซึ่งประกอบอาชีพทำนา แม่มีอาชีพเก็บผักขาย ทั้งนี้ แม่มีอาการทางประสาทในบางครั้งชอบทำร้ายตนเอง ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.62 มีอุปนิสัยสุภาพเรียบร้อย และประหยัดมัธยัสถ์ ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ หารายได้พิเศษจากการทำขนม และในช่วงปิดเทอมนักเรียนจะเข้ากรุงเทพฯ มาเป็นลูกจ้างประกอบชิ้นยางติดตู้เย็น เพื่อหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา นักเรียนยังไม่ได้ใช้เงินทุน เนื่องจากจะเก็บเงินไว้ใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป อนาคตอยากเป็นครู

- นายสมนึก โตพัญญะ พ่อแม่แยกทาง อาศัยอยู่กับแม่และตา แม่ประกอบอาชีพทำนา รายได้เดือนละ 3,000 – 4,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ผลการเรียนดีมาก เกรดเฉลี่ย 3.89 มีอุปนิสัยสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดี เป็นที่รักของเพื่อนๆ นักเรียนชอบช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ เดิมนักเรียนอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้าน แต่เนื่องจากต้องเรียนพิเศษเสริมความรู้ จึงย้ายมาอยู่หอพักข้างโรงเรียน เพื่อสะดวกในการเดินทาง นักเรียนใช้เงินทุนการศึกษาเป็นค่าหอพักและค่าเรียนพิเศษเสริมความรู้ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย อนาคตนักเรียนอยากเป็นครู จึงอยากศึกษาต่อที่คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นางสาวบุปผามุก กรกำเนิด บิดามารดาแยกทางกัน อาศัยอยู่กับมารดาซึ่งป่วยเป็นต้อกระจกทั้งสองข้าง และอาศัยอยู่บ้านเช่า ค่าเช่าบ้านเดือนละ 2,500 บาท มารดามีอาชีพขายไก่ทอด มีรายได้เพียงวันละ 300 – 400 บาท ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.32 มีอุปนิสัยสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดี และกล้าแสดงออก นักเรียนเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีความสามารถด้านการเขียนเรียงความ เป็นพิธีกร และโต้วาที นักเรียนใช้เงินทุนการศึกษาในการเรียนพิเศษเสริมความรู้

- นางสาวศริญยา สุทธิเสน อาศัยอยู่กับบิดามารดา บิดาป่วยเป็นอัมพฤกษ์ มารดารับจ้างทำสวน มีพี่น้อง 3 คน โดยนักเรียนเป็นน้องคนสุดท้อง ปัจจุบันนักเรียนและครอบครัวอาศัยอยู่ในสวนของผู้อื่น เจ้าของสวนจ้างมารดาดูแลสวนเดือนละ 4,500 บาท ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนคณิต – อังกฤษ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.10 มีอุปนิสัยสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดี มีน้ำใจเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆ นักเรียนใช้เงินทุนการศึกษาในการซื้ออุปกรณ์การเรียนและเรียนพิเศษเสริมความรู้ต่างๆ และหารายได้พิเศษโดยรับจ้างเป็นพนักงาน KFC หลังเลิกเรียน (ตั้งแต่ 18.00 – 23.00 น.) และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีรายได้ชั่วโมงละ 42 บาท สนใจศึกษาในคณะครุศาสตร์ เนื่องจากอนาคตอยากเป็นครูสอนภาษาไทย

โครงการ ''7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา'' ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นหนึ่งในนโยบายของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรากฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ด้วยการจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาละ 7,000 บาท ต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 3 ปีการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนทั้งสิ้น 370 ทุน