“ช่อง 7 สี” เข้ารับประทานคำประกาศเกียรติคุณ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานคำประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เนื่องในโอกาสร่วมประมูลผลงานศิลปกรรม "โครงการช่วยเหลือทารกเกิดก่อนกำหนด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ โดยมี คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วังศุโขทัย เมื่อวันก่อน