สถาปัตยกรรมอนุรักษ์

“สถาปัตยกรรมอนุรักษ์” กรุงเทพมหานครเจริญรุ่งเรืองฐานะนครที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน อาคารสิ่งก่อสร้างหลายแห่งสะท้อนคุณค่าผ่านกาลเวลา และเรื่องราวตั้งแต่ครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนปัจจุบัน หลายแห่งได้รับยกย่องฐานะสถาปัตยกรรมอนุรักษ์ดีเด่น