PEA พัฒนาต้นแบบระบบบริหาร และจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย

   ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก้าวเข้าสู่ยุค PEA 4.0 “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและ
พลังงานทดแทนมาใช้ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ ตอบโจทย์ด้านการบริการมุ่งสู่ “การไฟฟ้าแห่งอนาคต”
   PEA วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมอุปกรณ์ภายในบ้านและอาคารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการใช้พลังงาน
จากพลังงานทดแทนเช่นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ PEA Hive Platform
   PEA HiVE Platform เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ มีจุดเด่นด้านการจัดการพลังงานเป็นเลิศสำหรับบ้านพักอาศัย
และสอดคล้องกับพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เช่น Solar PV Rooftop เพื่อให้การใช้พลังงานสุทธิของบ้านเป็นศูนย์ (Net–Zero Energy) หรือใกล้เคียง
และรองรับการใช้พลังงานในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะเปลี่ยนบ้านพักอาศัยธรรมดาให้เป็นบ้านอัจฉริยะ (Smart Home)
   การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ติดตั้งใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีประโยชน์ในการติดตาม ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ทั้งจากในและนอกบ้าน มีระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อบริหารจัดการจัดการพลังงาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมสถิติการใช้พลังงานภายในบ้านและเป็นระบบ
ที่เปิดให้นักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงความต้องมากขึ้น