สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาประทานพระโอวาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 57 ปี

     วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.45 น. พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย
คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และคณะผู้บริหาร นางอำพร คล้ายแก้ว
ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กฟภ. ตลอดจนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนึกในพระเมตตาคุณที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จมาประทานพระโอวาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 57 ปี ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พุทธศักราช 2503 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งประชาชน ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ

     ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 30,886 คน ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขยายเขตการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ครอบคลุมพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหมู่บ้านทั้งหมด มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.3 ล้านราย

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนด้วยระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับสากล มุ่งเน้น
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป