‘เกศริน จักรมณี’ นักศึกษาทุนโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” เข้าสถานีฯ เพื่อขอบคุณ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินสมทบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ นักศึกษาทุนในโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” ‘น.ส.เกศริน จักรมณี’ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อขอพร และขอบคุณ ก่อนเดินทางไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ที่ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ทุนขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Student Sevices Organization (JASSO) เป็นเวลา 10 เดือน ณ ห้องอเนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559