ช่อง 7 สี ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยผู้ประกาศข่าว จีรนันท์ เขตพงศ์ และชัชชญา วิภูษณวิทย์ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันก่อน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานพันธมิตรในการดำเนินโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ร่วมกับทางสถานีฯ โดยโครงการฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  และคณะสาธารณสุขศาสตร์  รวมจำนวน 27 ทุนๆ ละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 ของโครงการฯ มีกำหนดจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ทางสถานีฯ และ สกอ. ได้ร่วมกันติดตามผลการเรียน และปัญหาต่างๆ ระหว่างการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาทุนของโครงการฯ จบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เป็นบัณฑิตที่ดี และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD