เริ่มแล้ว รอบชิงชนะเลิศโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย พร้อมเปิดเวทีการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรก

0 Views

     เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการประกวดมารยาทไทยและการแข่งขันอ่านฟังเสียงของโครงการ     “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ รอบชิงชนะเลิศ หลังคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ ๓,๓๙๒ คน จาก ๔๗๐ สถาบัน เหลือ ๒๑๔ สถาบัน พร้อมเปิดรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ “การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

     ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศในการประกวดกิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘ “การประกวดมารยาทไทย” ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๕ ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) และ ปวช. / ปวส. และระดับอุดมศึกษา สำหรับประเภท “การประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ซึ่งจัดขึ้นปีนี้ครั้งแรก ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ จะจัดรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศของระดับประถมศึกษา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
     สถาบันการศึกษาที่ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าประกวดและได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และนักเรียนนักศึกษาผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาตามประเภทรางวัล ซึ่งแจ้งผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันเดียวกัน และลงประกาศผลทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com ในวันถัดไปหลังจากประกาศผลในแต่ละระดับ
     นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ธนชาตรู้สึกภาคภูมิใจที่ยังมีเยาวชนไทยรวมถึงเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษาไทยและมารยาทไทยจำนวนมากเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดย “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” ในรอบคัดเลือกจากทั้ง ๔ ภาคทั่วประเทศ มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน ๓,๓๙๒ คน จาก ๔๗๐ สถาบัน และได้ตัวแทนแต่ละภาคเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕๓๕ คน จาก ๒๑๔ สถาบัน แบ่งเป็นการแข่งขันอ่านฟังเสียง ๑๗๙ คน จาก ๑๔๕ สถาบัน และการประกวดมารยาทไทย ๓๕๖ คน จาก ๖๙ สถาบัน โดยมีบางสถาบันที่นักเรียนนักศึกษาเข้ารอบทั้ง ๒ ประเภท สำหรับ “การประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ก็ได้รับความสนใจจากโรงเรียนโสตศึกษาจากทุกภาคทั่วประเทศอย่างคับคั่ง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดทั้ง ๒ ระดับ รวม ๑๐๘ คน จาก ๑๕ สถาบัน โดยมีบางสถาบันส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าประกวดทั้ง ๒ ระดับ ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนทุกคนจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของเราให้คงอยู่ตลอดไป”  นายสมเจตน์ กล่าว
     หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการฯ ว่า “รู้สึกชื่นชมธนาคารธนชาตที่จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมและเชิญชวนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญเรื่องภาษาไทยและมารยาทไทย ซึ่งการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และควรเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษา เพื่อให้อยู่ในจิตสำนึกของเราตลอดเวลา และเชื่อว่าหากทุกคนตระหนักในเรื่องเหล่านี้ สังคมไทยจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น”
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามการประกาศผล ได้ที่ ธนาคารธนชาต โทร.1770 หรือที่เว็บไซต์ www.thanachartcsr.com

รางวัลสำหรับสถาบันและผู้เข้าประกวด

การแข่งขันอ่านฟังเสียง
รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา
   รางวัลที่ ๑     ระดับละ ๒ รางวัล  (ชาย ๑ รางวัล, หญิง ๑ รางวัล)
            ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๒     ระดับละ ๒ รางวัล  (ชาย ๑ รางวัล, หญิง ๑ รางวัล)
           โล่เกียรติยศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๓     ระดับละ ๒ รางวัล  (ชาย ๑ รางวัล, หญิง ๑ รางวัล)
           โล่เกียรติยศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
   รางวัลที่ ๑     ระดับละ ๒ รางวัล  (ชาย ๑ รางวัล, หญิง ๑ รางวัล)
           ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   รางวัลที่ ๒     ระดับละ ๒ รางวัล  (ชาย ๑ รางวัล, หญิง ๑ รางวัล)
           ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   รางวัลที่ ๓     ระดับละ ๒ รางวัล  (ชาย ๑ รางวัล, หญิง ๑ รางวัล)
           ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   รางวัลชมเชย   ระดับละ ๖ รางวัล  (ชาย ๓ รางวัล, หญิง ๓ รางวัล) 
           ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

การประกวดมารยาทไทย
รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา 
   รางวัลที่ ๑      ระดับละ ๑ รางวัล
           ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท
   รางวัลที่ ๒     ระดับละ ๑ รางวัล
           โล่เกียรติยศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
   รางวัลที่ ๓      ระดับละ ๑ รางวัล
           โล่เกียรติยศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด
   รางวัลที่ ๑       ระดับละ ๑ รางวัล
            ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
    รางวัลที่ ๒       ระดับละ ๑ รางวัล
            ทุนการศึกษา ๑๔,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
   รางวัลที่ ๓       ระดับละ ๑ รางวัล
            ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
    รางวัลชมเชย      ระดับละ ๕ รางวัล
            ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา 
    รางวัลที่ ๑      ระดับละ ๑ รางวัล
            ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลที่ ๒     ระดับละ ๑ รางวัล
            โล่เกียรติยศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
    รางวัลที่ ๓      ระดับละ ๑ รางวัล
            โล่เกียรติยศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด
    รางวัลที่ ๑       ระดับละ ๑ รางวัล
           ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
    รางวัลที่ ๒       ระดับละ ๑ รางวัล
           ทุนการศึกษา ๑๔,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
    รางวัลที่ ๓       ระดับละ ๑ รางวัล
           ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD